studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSIU51 Mikrodatorprojekt, 8 hp
/Project with Microcontroller/

För:   DI   EL   M  

 

Prel. schemalagd tid: 24
Rek. självstudietid: 189

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik, Datateknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Projektursen skall ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller användning av en mikrokontroller i digitala system. Projekten utförs i mindre projektgrupper.
Efter kursen ska du kunna:
 • (i) Konstruktionsmetodik med mikroprocessorbaserad hårdvara
 • (ii) Programmera ett datorsystem med assemblerprogrammering
 • (iii) Göra beräkningar med binär aritmetik och digital logik
 • (iv) Använda analoga komponenter i digital miljö
 • (v) Konstruera ett mindre datorsystem med mikrokontroller och kringenheter
 • (vi) Felsöka program och hårdvara
 • (vii) Läsa, förstå och använda datablad
 • (viii) Använda processorns in- och utenheter
 • (ix) Bidra till diskussion och problemlösning i en projektgrupp
 • (x) Skriva en enkel kravspecifikation för slutprodukten
 • (xi) Skriva slutrapport över slutprodukten
 • (xii) Erfarenhet av projektdokumentation, redovisning och presentation inför större grupp
 • (xiii) Använda svenska språket i ett tekniskt dokumenterande sammanhang.
 • (xiv) Arbeta i projektgrupp
 • (xv) Hushålla med tillgängliga resurser
(Numeraler hänvisar till motsvarande kommentarsfält i IUAE-matrisen.)


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Digitalteknik, Datorteknik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Konstruktion med mikrodatorer

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, laborationer samt ett projektarbete.
I föreläsningarna behandlas den använda hårdvaran samt inledande analog elektronik.
Projektarbetet sker i en studentgrupp. Projektförslag finns i en projektkatalog. Projektarbetet omfattar sedan konstruktion av en mikrokontrollerstyrd apparat, med både hård- och mjukvara. Programmeringen utförs i assembler. Projektet skall dokumenteras i en rapport. I samband med projektarbetet studeras vetenskapliga artiklar rörande projekt och/eller programmering. Varje grupp tilldelas en handledare. Komponenter, utvecklingsverktyg och mätinstrument tillhandahålls gruppen.
Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning. Den första utgörs av ett antal seminarier med obligatorisk närvaro där projektgrupperna redovisar sina konstruktioner. Den andra utförs genom en projektrapport och ett avslutande reflektionsdokument. Eventuella returer av projektrapporten tillåts även under följande period. Reflektionsdokumentet utförs enbart i följande period.
Parallellet med projektarbetet ligger en TEMA-baserad kommunikations-strimma. Denna består av föreläsningar, seminarier och avslutande granskning av projektrapporten. I strimman ingår översiktligt användade av relevanta artiklar för projektarbetet.


  Kursinnehåll:
Konstruktionsmetodik:
 • Modern utvecklings- och simuleringsmiljö
 • Mikrokontroller
 • Digital elektronik
 • Analog elektronik
 • In- och utenheter
 • Assemblerprogrammering
 • Felsökning
 • Datablad

Projektrapportering:
 • Dokumentation av konstruktion
 • Språkliga aspekter på tal och skrift
 • Retorik
 • Interkulturell kommunikation
 • Layout
 • Genrer och språkriktighet
 • Kroppsspråk
 • Argumenterande alternativt informerande presentation
 • Oförberedda övningar
 • Skrivövningar
 • Rapportredovisning
 • Projektrapport
 • Reflektionsdokument


  Kurslitteratur:
Kompendium utgivet av institutionen
Per Foyer, Mikroprocessorteknik, Studentlitteratur.
Merkell, Magnus (2002): Rapportskrivning - En lathund för studenter.
Artiklar om projekt- och/eller programmeringsmetodik.


  Examination:
PRA2 UPG1
Projektarbete (U,G)
Kommunikationsuppgift (U,G)
6 hp
2 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. För betyget godkänd krävs godkänt i momenten projektarbete, skriftlig dokumentation och muntlig redovisning.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Michael Josefsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017