studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSIU05 Digitalteknik, 8 hp
/Switching Theory and Logical Design/

För:   DI   EL  

 

Prel. schemalagd tid: 74
Rek. självstudietid: 139

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge kunskap om strukturerade metoder för analys och konstruktion av digitala nät samt komponenter och utvecklingshjälpmedel. Efter avslutad kurs (digitalteknik) skall studenten kunna:
  • ha kännedom om vanligt förekommande komponenter
  • kunna definiera och diskutera begreppen spänning, ström och resistans
  • kunna beskriva grundläggande elektriska kretsar
  • kunna utföra grundläggande felsökning av elektriska kretsar
  • kunna utföra olika mätningar av storheterna spänning, ström och resistans med universalinstrument och oscilloskop
  • Skapa en formaliserad modell för en digital krets utifrån en problembeskrivning. Kombinatoriska nät skall kunna beskrivas med funktionstabeller, sekvensnätsmodeller av typen Moore och Melay med tillståndsdiagram.
  • Med strukturerade metoder konstruera och analysera digitala nät. Minimera kombinatoriska nät med boolesk algebra och Karnaough-diagram. Skapa tillståndstabeller med utgångspunkt från tillståndsdiagram.
  • Implementera konstruktionen i hårdvara


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Systemkonstruktion

  Organisation:
Undervisningen sker i form av lektioner (föreläsningar/räkneövningar) och laborationer. I labserien ingår ett moment av peer review där studenten granskar annan students rapport.

  Kursinnehåll:
Ohms lag, spänning- och strömdelning, Kirchoffs lagar, vågformer, topp-, medel- och effektivvärde, motstånd, kondensator, tongenerator, universalinstrument, oscilloskop.
Talsystem och koder. Booleska funktioner. Minimeringsmetoder. Kombinatoriska nät. Sekvensnät. Tillståndsgrafer och syntesmetoder. Kretsfamiljer och kretsar.


  Kurslitteratur:
Hemert, Lars-Hugo: Digitala kretsar (3:e upplagan). Studentlitt.

  Examination:
TEN1 LAB1 UPG1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Uppgift (U,G)
4 hp
2 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Michael Josefsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/04/2014