studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSIU03 Systemkonstruktion, 8 hp
/System Design/

För:   DI   EL  

 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 161

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik, Datateknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Kursen inkluderar metoder och verktyg för att designa och implementera elektroniska system med hjälp av VLSI-teknik. Designmetoderna syftar till att minska utvecklingstiden och garantera en fungerande design, samt se till att givna prestandakrav nås. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
  • Designa en digital krets som beräknar ett matematiskt uttryck.
  • Analysera den matematiska funktionen som en digital krets utför.
  • Generera VHDL-kod som beskriver en digital krets.
  • Analysera en digital krets, beskriven i VHDL-kod.
  • Formulera krav på ett digitalt system.
  • Identifiera faser och uppgifter under utvecklingen av av digitala system.
  • Komma på, analysera och jämföra olika tillvägagångssätt för att bygga ett digitalt system.
  • Implementera ett digitalt system på en FPGA, som uppfyller ett antal krav.
  • Använda simuleringsverktyg för att testa och verifiera digitala system.
  • Beskriva ett digitalt system och kontrollera att det möter ett antal krav.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Digitalteknik. Datorteknik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av en serie föreläsningar, laborationer och ett mera omfattande konstruktionsprojekt som innefattar inlämningsuppgifter och implementering av ett system.

  Kursinnehåll:
Konstruktion av komplexa system, projektorganisation, planering och dokumentation. Problemformulering, specifikation, systemkonstruktion, komplexitet, partitionering och validering. Användning av CAD-CAE-verktyg. Beteendebeskrivning med hjälp av VHDL. Systemarkitekturer. Automatisk logiksyntes och implementering i VLSI. Tillverkningsaspekter. Snabb prototyping med hjälp av FPGA.

  Kurslitteratur:
VHDL for Logic Synthesis, Andrew Rushton. John Wiley & Sons, 2011 (3rd edition). ISBN-13: 978-0470688472
Digital Design: An Embedded Systems Approach Using VHDL, Peter J. Ashenden. Morgan Kaufmann, 2007. ISBN-13: 978-0123695284


  Examination:
PRA1 LAB1
Projektarbete (inlämningsuppgifter, projektdokument, presentationer och demonstrationer) (U,G)
En laborationskurs (U,G)
5 hp
3 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Mario Garrido
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/28/2014