studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSIU02 Datorteknik, 4 hp
/Computer Hardware and Architecture/

För:   DI   EL   IP   M  

 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 63

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen skall ge en datateknisk bas om hur enkla processorer fungerar och programmeras på lägsta nivå. De laborativa momenten skall genom experimentell implementering av labdatorsystemet ge övning i att tillämpa abstrakta modeller och felsökningsmetodik. Laborationerna skall dessutom öva förmågan att arbeta i grupp. Datablad och manualer på engelska övar att kommunicera på främmande språk. Efter kursen ska du kunna:
  • (i) Programmera en processor på lägsta nivå.
  • (ii) Använda adresseringsmoder och avbrottshantering.
  • (iii) Göra beräkningar med binär aritmetik.
  • (iv) Förstå hur ett enkelt datorsystem är uppbyggt.
  • (v) Redogöra för processorns sammanhållande roll plats i ett datorsystem.
  • (vi) Felsöka program och hårdvara.
  • (vii) Läsa och förstå datablads upplägg och information.
  • (viii) Använda en processors portar eller motsvarande in- och utenheter.
  • (ix) Bidra till diskussion och resultat i en laborationsgrupp.
För att nå dessa mål används assemblerprogrammering.

(Numeraler hänvisar till motsvarande kommentarsfält i IUAE-matrisen.)


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
För att få fullt utbyte av kursen krävs att du kan utföra enklare mätningar med oscilloskop, kan lösa problem i grundläggande ellära samt kan utföra enklare programmeringsuppgifter i något högnivåspråk.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Mikrodatorprojekt, Konstruktion med mikrodatorer

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner samt laborationer.

  Kursinnehåll:
Binär artimetik:
Talrepresentationer, fixtal och flyttal. Aritmetisk-logiska operationer, addition, subtraktion, multiplikation, skift

Datorarkitektur:
Internt dataflöde i en enkel datormodell. Instruktioner, instruktionsformat, adresseringsmoder, in- och utmatning, avbrott.

In- och utenheter.
AD- och DA-omvandlare.

Mikrokontroller:
Syfte och egenskaper. Inbyggda funktioner, timer, klockalternativ, black- och brown-out.

  Kurslitteratur:
Foyer, Per. Mikroprocessorteknik (Studentlitteratur).
Föreläsningsunderlag. Laborationshandledningar.


  Examination:
UPG1
Godkänd laborationsserie (U, G)
4 hp
 
Laborationerna testar studentens förmåga att skriva och verifiera assemblerprogram i miljö med avbrott och hårdvara för in- och utmatning. Samtliga laborationer måste vara godkända för godkänd laborationskurs.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Michael Josefsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017