studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSIN02 Internetteknik, 6 hp
/Internetworking/

För:   CS   D   DAV   IT   SY   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 38
Rek. självstudietid: 122

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datavetenskap, Datateknik, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att ge kunskaper om "internetworking"-teknologier, med fokus på Internet. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
  • Förklara hur ett internät fungerar, vilka olika komponenter som ingår och varför de ingår.
  • Redogöra för hur Internet fungerar på protokollnivå, vilka protokoll som används, och vad dessa protokoll bidrar med för funktionalitet.
  • Förstå optisk fiberkommunikation, både ur ett komponentperspektiv och dess tillämpning i kärn och accessnät för Internet.
  • Välja/designa ett lämpligt protokoll till en ny applikation beroende på applikationens behov och användningsområde.
  • Beskriva grundläggande principer för källkodning i paketnätverk, internetleverantörers prissättning, specialnätverk för moln och Internet-of-things.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande datavetenskapliga kunskaper

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Datasäkerhet, Digital kommunikation, Bild- och ljudkodning, Radiokommunikation och andra nätverksrelaterade kurser.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner samt skriftliga hemuppgifter.

  Kursinnehåll:
Introduktion, Paket- vs kretskopplade nät, TCP/IP-modellen, nätverkslagret (IPv4, IPv6, routrar, switchar, DHCP, mobilitet i LTE, virtuellt kretskopplade nätverk), transportlagret (UDP, TCP), optisk fiberkommunikation, sensornätverk, Internetleverantörers prissättning, molntjänster (Closnätverk), DNS, multisändning, "multicasting", "peer-2-peer", Skypes kommunikation genom NAT), källkodning för paketnätverk (feldöljning, interfoliering "interleaving", flerbeskrivningskodning "multiple description coding", kodning i lager "layered coding", Shannongränser)

  Kurslitteratur:
TCP/IP Protocol Suite, Behrouz A. Forouzan, McGraw-Hill,
Optical Networks: A Practical Perspective, Rajiv Ramaswami, 3rd Edition, Morgan Kaufmann
Networked life, 20 questions and answers, Mung Chiang, Cambridge University Press.


  Examination:
TEN1 UPG1
En skriftlig tentamen. (U,3,4,5)
Inlämningsuppgifter (U,G)
4,5 hp
1,5 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Robert Forchheimer
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/02/2016