studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem, 6 hp
/Computer Engineering and Real-time Systems/

För:   ED   I   Ii   M   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 120

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik, Datateknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Att utveckla en förståelse för sambandet mellan hårdvara och mjukvara i datorsystem med parallella aktiviteter och tidskrav, samt utveckla grundläggande färdigheter för att integrera programvara som använder sig av ett realtidsoperativsystem. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • exemplifiera sambandet mellan hårdvara och programvara för hantering av parallella aktiviteter och tidskrav
  • förklara egenskaper hos program med parallella aktiviteter
  • redogöra för uppbyggnaden, samt exemplifiera implementationen, av en realtidskärna
  • sammanfatta hur datorns underliggande arkitektur och instruktionsrepertoar påverkar implementationen av ett realtidsoperativsystem
  • konstruera och implementera programvara med parallella aktiviteter och tidskrav
  • använda ett realtidsoperativsystem
  • redovisa grundläggande färdigheter inom integration av programvara och ett realtidsoperativsystem för en specifik datorarkitektur


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Datorteknik, Programmering och datastrukturer. Utöver dessa kurser behöver du även ha grundläggande kunskaper i programmering i språket C. (Vanligtvis räcker det med att du har använt C i exempelvis kandidatprojektet i Elektronik.)

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen innehåller föreläsningar, inlämningsuppgifter, samt laborationer. Kursens inlämningsuppgifter och laborationer bildar en sammanhållen serie, där en sekvens av inlämningsuppgifter ger studenten grundläggande kompetens inom konstruktion och implementation av realtidssystem med användning av ett realtidsoperativsystem. Inlämningsuppgifterna utförs självständigt, med stöd i form av lektionsbunden handledning och examination. Ett urval av inlämningsuppgifterna examineras även med en skriftlig rapport. Inlämningsuppgifterna exekveras på en PC med Windows eller Linux.

Kursens laborationer använder extern hårdvara i form av ett inbyggt system. En första laboration behandlar integration och driftsättning av ett realtidsoperativsystem i ett inbyggt system, samt verifiering av applikation utvecklad under inlämningsuppgifterna. En avslutande laboration illustrerar, med samma hårdvara, en större tillämpning, där kursens kunskaper används och sätts i ett sammanhang, t.ex. med användning av Linux i ett inbyggt system.

Kursen använder programspråket C.


  Kursinnehåll:
Introduktion till realtidssystem, parallella aktiviteter och tidskrav, parallella aktiviteter på en processor, avbrottsstyrda system, foreground/background system, processer och trådar, realtidsoperativsystem, gemensamma resurser, ömsesidig uteslutning, semaforer, händelsevariabler, meddelandebaserade system, uppbyggnad och implementation av realtidskärna, implementation av processbyte, hårdvarustöd för parallella aktiviteter, avbrott och undantag, user mode och supervisor mode i en processor, minnesskydd, virtuell adressering, exempel på realtidsoperativsystem, exempel på industriella tillämpningar

  Kurslitteratur:
Dahl, Ola: Realtidsprogrammering. Studentlitteratur, 2004
Referenslitteratur Sloss, A., Symes, D., Wright, C.: ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, 2004


  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Inlämningsuppgifter och laborationer (U,G)
2 hp
4 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Anders Nilsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/27/2015