studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA57 Datorteknik, 6 hp
/Computer Hardware and Architecture/

För:   I  


OBS!

Kunskaper som fås i denna kurs krävs för att göra kandidatprojekt i systemteknisk inriktning. Får ej ingå i examen samtidigt som TSEA82


 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 116

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Kursen skall ge en datateknisk bas om hur enkla processorer fungerar och programmeras på lägsta nivå. De laborativa momenten skall genom experimentell implementering i labdatorsystemet ge övning i att tillämpa abstrakta modeller och felsökningsmetodik. Laborationerna skall dessutom öva förmågan att arbeta i grupp. Datablad och manualer på engelska övar att kommunicera på främmande språk.
Efter kursen ska du kunna:
  • (i) Programmera en processor på lägsta nivå.
  • (ii) Använda adresseringsmoder och avbrottshantering.
  • (iii) Göra beräkningar med binär aritmetik.
  • (iv) Förstå hur ett enkelt datorsystem är uppbyggt.
  • (v) Redogöra för processorns sammanhållande roll/plats i ett datorsystem.
  • (vi) Felsöka program och hårdvara.
  • (vii) Läsa och förstå datablads upplägg och information.
  • (viii) Använda en processors portar eller motsvarande in- och utenheter.
  • (ix) Bidra till diskussion och resultat i en laborationsgrupp.
För att nå dessa mål används assemblerprogrammering.

(Numeraler hänvisar till motsvarande kommentarsfält i IUAE-matrisen.)


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
För att få fullt utbyte av kursen krävs att du kan utföra enklare programmeringsuppgifter i något högnivspråk.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Elektronik kandidatprojekt

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Kursinnehåll:
Binär artimetik:
Talrepresentationer, fixtal och flyttal. Aritmetisk-logiska operationer, addition, subtraktion, multiplikation, skift

Datorarkitektur:
Internt dataflöde i en enkel datormodell. Instruktioner, instruktionsformat, adresseringsmoder, in- och utmatning, avbrott.

In- och utenheter.
A/D- och D/A-omvandlare.

Mikrokontroller:
Syfte och egenskaper. Inbyggda funktioner, timer, klockalternativ, black- och brown-out.

  Kurslitteratur:
Clements, Alan. The Principles of Computer Hardware. (Oxford University Press).
Alternativt Foyer, Per. Mikroprocessorteknik (Studentlitteratur).
Föreläsningsunderlag. Laborationshandledningar.


  Examination:
LAB1
Laborationer (U,G)
6 hp
 
Laborationerna testar studentens förmåga att skriva och verifiera assemblerprogram i samband med hårdvara. Samtliga laborationer, inklusive individuellt moment, måste vara godkända för godkänd laborationskurs.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Anders Nilsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: IndEk&Logistik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/28/2016