studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA51 Digitalteknik, 4 hp
/Switching Theory and Logical Design/

För:   I   Ii   Y   Yi  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 59

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är ge en teoretisk och praktisk grund för konstruktion och felsökning av digitala system. Efter genomgången kurs ska studenten kunna,
 • omsätta en problemformulering till teoretisk modell för digitala kretsar
 • tillämpa strukturerade metoder för analys och syntes av kombinationskretsar och sekvenskretsar.
 • omsätta en konstruktion till fungerande hårdvara
 • verifiera hårdvaran mot den ursprungliga problembeskrivningen
Som delmoment i detta måste studenten kunna:
 • utföra beräkningar med boolesk algebra
 • skapa en funktionstabell för ett kombinationskrets med utgångspunkt från en problemformulering
 • realisera ett booleskt funktionsuttryck i hårdvara och då välja lämpliga digitala komponenter
 • konstruera en tillståndsgraf för en sekvenskrets med utgångspunkt från en problembeskrivning
 • avgöra om en sekvenskrets ska realiseras enligt Mealy- eller Moore-modellen
 • använda Karnaughdiagram för att hitta minimala lösningar för kombinatoriska uttryck och då ta hänsyn till vilka komponenter som ska användas vid realiseringen
 • felsöka en digitala krets


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Förmåga att hantera enkla funktionsuttryck. Kunna lösa problem i grundläggande ellära, till exempel med användande av Ohms lag, Kirchhoffs lagar, serie och parallellkoppling.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Datorteknik, Digital konstruktion, Elektronik kandidatprojekt

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och i anslutning till dessa räkneövningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Föreläsningar, lektioner och laborationer behandlar:
 • Talsystem och koder: talrepresentationer, talkonverteringar, felupptäckande koder, felrättande koder.
 • Algebra: boolesk algebra, modulo-2-algebra.
 • Kombinatoriska grindnät: minimering, Karnaughdiagram, NAND- och NOR-syntes, tri-state, bussystem, ofullständigt specificerade kretsar, kretsar med multipla utgångar. Kombinatoriska komponenter: adderare, komparator, avkodare, demultiplexer, multiplexer.
 • Permanentminnen, programmerbar logik.
 • Sekvenskretsar: synkronism-asynkronism, Mealy-Moore-modell, tillstånd, tillståndsgraf, tillståndsminimering.
 • Syntes med klockade vippor (D-, T-, SR-, JK-vippa), asynkrona signaler till synkront system, initiering.
 • Syntes med räknare och skiftregister.


  Kurslitteratur:
Lars-Hugo Hemert: Digitala kretsar, ISBN 978-91-44-01918-5, 3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2001.

  Examination:
LAB1
Laborationer och kontinuerlig examination i samband med dessa (U,G)
4 hp
 
Laborationerna testar studenternas förmåga att omsätta en teoretisk modell till fungerande hårdvara och att sedan verifiera den fysiska kopplingen mot den ursprungliga problemformuleringen.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Mattias Krysander
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/28/2014