studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip, 6 hp
/Computer Hardware - a System on Chip/

För:   D   ELE   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 116

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller konstruktion av ett avancerat applikationsspecifikt datorsystem på ett chip, varvid hänsyn ska tas till prestanda, responstid, testbarhet, kostnad, samverkan mellan hård- och mjukvara, mm. Efter avslutad kurs ska teknologen kunna:
  • Integrera en dator av IP-block för att lösa ett specifikt problem
  • Konstruera och integrera egna acceleratorer
  • Modifiera datorns instruktionsrepertoar för uppsnabbning
  • Utföra prestandamätningar med egendesignade IP-block
  • Skriva applikationsprogramvara och drivrutiner i C/asm
  • Implementera konstruktionen på en FPGA


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Digitalteknik, Datorteknik, Digital konstruktion

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationer i form av miniprojekt. Under serien av miniprojekt konstrueras och testas delblock i ett komplett inbyggt system.

  Kursinnehåll:
Större SystemVerilog block (IP block) hanteras som komponenter i konstruktionen. Olika typer av processorer, bussar, minnen, I/O enheter mm. optimeras för applikationen. Allt konstrueras in på ett chip tillsammans med mjukvara och egen SystemVerilog-kod. Chipet integreras med nödvändig yttre hårdvara såsom kraftelektronik, displayer, kameror etc. för att få en komplett elektronikenhet. Kompilering av operativsystem (Linux) och applikationsprogramvara. Simulering. Implementering i FPGA.

  Kurslitteratur:
Fastställs senare.

  Examination:
PRA1
En serie av miniprojekt (U,G)
6 hp
 
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Kent Palmkvist
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/08/2015