studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs, 8 hp
/Microcomputer, Project Laboratory/

För:   D   DI   EL   IT  


OBS!

Y-studenter får ej läsa denna kurs. Hänvisas istället till TSEA27.


 

Prel. schemalagd tid: 194
Rek. självstudietid: 19

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller användningen av mikroprocessorer i digitala system. Kursen ska ge erfarenheter av praktisk elektronikkonstruktion både på det tekniska och på det administrativa planet. Detta innebär att den ger kunskaper och förståelse för en mängd områden. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:
 • konstruera en datorstyrd apparat
 • analysera och strukturera digitaltekniska problem
 • använda metoder för strukturerad konstruktion av komplexa digitala system
 • formulera en kravspecifikation utifrån ett projektdirektiv
 • tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • utföra ett projektarbete enligt en projektmodell
 • planera ett projektarbete och dokumentera detta i projekt- och tidplaner
 • följa upp och modifiera projekt- och tidplaner
 • aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • redovisa resultatet av ett projektarbete muntligt och skriftligt
 • använda moderna utvecklingshjälpmedel för hårdvarukonstruktion och programmering av mikroprocessorer, samt känna till dessa systems möjligheter och begränsningar
 • utföra felsökning i digitala system med hjälp av moderna mätinstrument
 • reflektera över ett utfört projektarbete och föreslå förbättringar
Ett vidare mål för kursen är att utveckla kreativiteten samt att ge färdigheter i ingenjörsmässigt tänkande och experimenterande. Projekten bedrivs så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför det kommande yrkeslivet.
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och konstruktionsmetoder för digitala system.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan, krav- och designspecifikation samt i en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt
 • Demonstreras
 • Följas upp i en efterstudie


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kunskaper i digitalteknik, elektronik och datorteknik. Kunskaper i C/C++ programmering. Grundläggande kunskaper om processprogrammering och operativsystem.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Samtliga CDIO kurser i åk 4 kan ses som påbyggnadskurser. Påbyggnadskurser inom elektronik: Konstruktion av inbyggda DSP-processorer, Datorteknik - ett datorsystem på ett chip

  Organisation:
Projektarbetet sker i en grupp om ca 6 studenter. Varje grupp väljer en av ett antal föreslagna konstruktionsuppgifter. Projektarbetet innebär konstruktion av både hårdvara och mjukvara, från kravspecifikation till färdig produkt. Varje grupp tilldelas en handledare. Komponenter, datorer och instrument hålles tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler.
Projektarbetet ska bedrivas enligt LIPS-modellen. Modellen anger regler för bland annat projektplaner och teknisk dokumentation. Kursen avslutas med ett antal seminarier med obligatorisk närvaro där projektgrupperna redovisar sina konstruktioner. Parallellt med projektet kommer ett antal föreläsningar att ges.
Projektet kravställs och planeras under HT1 Projektet utförs under HT2.


  Kursinnehåll:
I projektet konstrueras både hårdvara och mjukvara, från kravspecifikation till färdig produkt. Föreläsningar och projektarbete ska ge kunskaper inom områdena:
 • Projektarbete: problemformulering, planer, roller, organisation, specifikationer, projektdokument, rapportering, informationssökning, projektmodellen LIPS, dokumentation av konstruktion, muntlig presentation.
 • Systemteori: specifikation, modellering, strukturering, konstruktion, partitionering, hierarkier, implementeringsmetoder, hårdvara - mjukvara, felsökningsmetodik.
 • Programmering: Realtidsprogrammering. Programmering i assembler och C/C++.


  Kurslitteratur:
Tomas Svensson/Christian Krysander, projektmodellen LIPS, Studentlitteratur
Sven Eklund, Arbeta i projekt, studentlitteratur


  Examination:
PRA1
Godkänt projektarbete. Skriftlig och muntlig redovisning av projektet. (U,G)
8 hp
 
Projektarbetet bedöms utifrån fyra delmoment: kravspecifikationens uppfyllande, skriftlig dokumentation, muntlig presentation samt projektdokument. Dokumenten ska minst inkludera kravspecifikation, systemskiss, projektplan, tidplan, designspecifikation och reflexionsdokument författade i enlighet med LIPS.
För godkänt på projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att arbetet utförts enligt given leveransplan.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.
Student som blivit godkänd i kursen TSEA27 Elektronikprojekt Y, äger inte tillträde till denna kurs.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Tomas Svensson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/20/2013