studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA28 Datorteknik Y, 6 hp
/Computer Hardware and Architecture Y/

För:   U   Y   Yi  

 

Prel. schemalagd tid: 56
Rek. självstudietid: 104

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att ge kunskaper om hur datorer fungerar och programmeras på lägsta nivå. Efter kursen ska du kunna:
  • Förklara hur en enkel dator är uppbyggd, alltså vilka komponenter som ingår och varför de ingår. Den enkla datorn ska ha stöd för beräkningsinstruktioner, minnesinstruktioner, hoppinstruktioner och subrutiner.
  • Redogöra för hur man kan konstruera en fungerande dator med hjälp av digitala komponenter.
  • Göra beräkningar med binär aritmetik såsom tvåkomplementskodade tal, så att du kan implementera beräkningsinstruktioner i en dator.
  • Implementera instruktionsuppsättningen hos en dator genom att använda mikroprogrammering.
  • Förklara olika grundläggande mekanismer som används för att förbättra prestandan i ett datorsystem, exempelvis pipelining, cache och DMA
  • Känna till avancerade tekniker som används för att öka parallelismen i ett datorsystem såsom exempelvis superskalära processorer, multiprocessorsystem samt applikationsspecifika processorer
  • Assemblerprogrammera en dator med med in/ut hantering och avbrott
  • Känna till funktionen hos typiska in/ut-enheter i en dator
  • Kunna analysera prestandan i ett datorprogram


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kunskaper i elektronik och digitalteknik. Kunna utföra enkla programmeringsuppgifter i något programspråk.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Elektronik kandidatprojekt, Datorteknik och realtidssystem, Konstruktion av inbyggda DSP-processorer, Datorteknik- ett datorsystem på ett chip

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, labförberedande lektioner samt laborationer. För de som ännu inte läst digitalteknik ges även en introduktionsföreläsning som introducerar de begrepp som är nödvändiga i kursen.
Kursen pågår hela vårterminen.


  Kursinnehåll:
Binär aritmetik: addition, subtraktion, skift, multiplikation, ALU.

Datorarkitektur: Datormodeller, mikroprogrammering, adressering, avbrott, I/O-hantering, DMA, assemblerprogrammering, pipelining

Minneshierarki, cacheminne

Datorprestanda, profilering

Typiska I/O-enheter

Introduktion till avancerade datorarkitekturer, superskalära processorer, multiprocessorsystem, ASIPs

  Kurslitteratur:
Alan Clements:Computer Organization & Architecture - Themes and Variations
Laborationsanvisningar


  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
3 hp
3 hp
 
Laborationskursen testar studenternas förmåga att skriva och verifiera mikroprogram och assemblerprogram. Dessutom testas förmågan att utföra in/ut matning med avbrottshantering samt att analysera och förbättra prestandan hos datorprogram. Samtliga obligatoriska moment i laborationsserien, inklusive förekommande individuella moment, ska vara utförda för att laborationskursen ska bli godkänd.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Kent Palmkvist
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/05/2015