studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer, 6 hp
/Design of Embedded DSP Processor/

För:   CS   D   DAV   ED   ELE   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 54
Rek. självstudietid: 106

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge studenten erfarenhet av industriell design av applikationsspecifika processorer såväl som inbyggda system. Efter avslutad kurs ska studenten:
  • ha kunskap om begreppen inbyggda system, DSP, DSP-processorarkitektur, DSP-hårdvara med ändlig precision.
  • kunna designa en applikationsspecifik instruktionsuppsättning inkluderande profilering, specificera en instruktionsuppsättning, SW-HW co-design, kodning och benchmarking av en instruktionsuppsättning.
  • kunna designa mikroarkitekturen för en processor eller beräkningsenhet, inkluderande registerfil, ALU, MAC, styrenhet, minnessystem och periferienheter.
  • kunna skriva effektiv firmware för beräkningskärnor med ändlig precision på en DSP-processor
  • ha kunskap om hur verktyg för firmwareutveckling fungerar
  • ha kunskap om integration och verifikation av processorer.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kunskaper om mikroprocessorer, motsvarande innehållet i Datorteknik D eller Datorteknik Y. Grundläggande kunskap om DSP-algoritmer, motsvarande innehållet i Signaler och system. Grundläggande kunskap om VHDL eller Verilog, motsvarande innehållet i exempelvis Datorkonstruktion eller Konstruktion av digitala system.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Datorteknik - ett datorsystem på ett chip

  Organisation:
Föreläsningar, lektioner och laborationer. Under laborationskursen kommer varje student att färdigställa en liten DSP-processor.

  Kursinnehåll:
General-Purpose DSP-processorer. Applicationsspecifika DSP Processorer. Skillnader mellan CPU och DSP. Konstruktionsmetoder för ASIP. Numerisk representation för DSP och dess hårdvara. Datavägsdesign, minnesarkitektur, bussar och adresseringsmoder för DSP. Konstruktion av instruktionsset, prestandaanalys och utvärdering av DSP processorer. Kontrollvägsdesign. Periferienheter och DMA. Mjukvaruutveckling, simulatorer för assembler, debuggers och utvecklingsmiljöer. Verifieringstekniker för processorer.

  Kurslitteratur:
Dake Liu: Embedded DSP Processor design, Elsevier (Morgan Kaufmann), ISBN 9780123741233, June,2008
Andreas Ehliar: Exercise collection for TSEA26


  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Dake LiU
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/23/2015