studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TSEA22 Digitalteknik, 6 hp
/Switching Theory and Logical Design/

För:   D  

 

Prel. schemalagd tid: 60
Rek. självstudietid: 100

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är ge en teoretisk och praktisk grund för konstruktion av digitala system. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • omsätta en problemformulering till teoretisk modell för digitala nät
 • tillämpa strukturerade metoder för analys och syntes av kombinationskretsar och sekvenskretsar
 • omsätta en konstruktion till fungerande hårdvara
 • verifiera hårdvaran mot den ursprungliga problembeskrivningen
Som delmoment i detta måste studenten kunna:
 • utföra beräkningar med boolesk algebra
 • skapa en funktionstabell för en kombinationkrets med utgångspunkt från en problemformulering
 • realisera ett booleskt funktionsuttryck i hårdvara och då välja lämpliga digitala komponenter
 • konstruera en tillståndsgraf för en sekvenskrets med utgångspunkt från en problembeskrivning
 • avgöra om en sekvenskrets ska realiseras enligt Mealy- eller Moore-modellen
 • minimera en tillståndsgraf med redundanta tillstånd
 • använda Karnaughdiagram för att hitta minimala lösningar för kombinatoriska uttryck och då ta hänsyn till vilka komponenter som ska användas vid realiseringen
 • felsöka en digital krets

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Diskret matematik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Datorteknik

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och i anslutning till dessa räkneövningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Föreläsningar, lektioner och laborationer behandlar:
 • Talsystem och koder: talrepresentationer, talkonverteringar, felupptäckande koder, felrättande koder.
 • Algebra: boolesk algebra, modulo-2-algebra.
 • Kombinationkretsar: minimering, Karnaughdiagram, NAND- och NOR-syntes, tri-state, bussystem, ofullständigt specificerade kretsar, kretsar med multipla utgångar. Kombinatoriska komponenter: adderare, komparator, avkodare, demultiplexer, multiplexer.
 • Kretsteknologier: bipolär teknik, MOS-teknik.
 • Permanentminnen, programmerbar logik.
 • Sekvenskretsar: synkronism-asynkronism, Mealy-Moore-modell, tillstånd, tillståndsgraf, ekvivalenta tillstånd, tillståndsminimering.
 • Klockade vippor: D-, T-, SR-, JK-vippa, asynkrona signaler till synkront system, initiering.
 • Räknare och skiftregister.
 • Iterativa kombinatoriska nät.


  Kurslitteratur:
Lars-Hugo Hemert: Digitala kretsar, ISBN 978-91-44-01918-5, 3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2001.

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G).
4 hp
2 hp
 
Uppgifterna på tentamen testar studentens förmåga att omsätta en problemformulering till en digital krets.
Laborationerna är godkända när samtliga obligatoriska uppgifter är utförda. De testar studenternas förmåga att omsätta en teoretisk modell till fungerande hårdvara och att sedan verifiera den fysiska kopplingen mot den ursprungliga problemformuleringen.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Mattias Krysander
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/17/2013