studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TMEL53 Digitalteknik M, 4 hp
/Switching Circuits and Logical Design/

För:   I   Ii   M  


OBS!

Får ej ingå i examen samtidigt som TSEA03 eller TSEA24


 

Prel. schemalagd tid: 36
Rek. självstudietid: 71

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om hur digitala kretsar används i styrsystem för olika processer och maskiner. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • analysera digitala nät och beskriva deras funktion
 • realisera digitala nät med utgångspunkt från en funktionsbeskrivning
 • omsätta konstruktionen till fungerande hårdvara
 • beskriva hur en analog signal kan omvandlas till en digital och omvänt
Som delmoment i detta måste studenten kunna:
 • utföra beräkningar med boolesk algebra
 • avgöra om en problembeskrivning kan hänföras till ett kombinatoriskt nät eller ett sekvensnät
 • skapa en funktionstabell för ett kombinatoriskt nät utifrån en problembeskrivning
 • konstruera en tillståndsgraf för ett sekvensnät med utgångspunkt från en problembeskrivning
 • minimera en tillståndsgraf
 • omsätta en tillståndsgraf till ett sekvensnät med olika typer av vippor
 • använda Karnaughdiagram för att hitta minimala lösningar för kombinatoriska nät
 • använda speciella kretsar och minneskretsar för att realisera logiska funktioner och system
 • felsöka i ett digitalt nät


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Förmåga att hantera enkla funktionsuttryck. Kunna lösa grundläggande problem inom ellära, till exempel med användandet av Ohms lag.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Kurser inom datorteknik, styr- och reglerteknik samt elektrotekniska projektkurser.

  Organisation:
Storseminarier och laborationer

  Kursinnehåll:
Storseminarier och laborationer behandlar:
 • Talsystem och koder.
 • Boolesk algebra.
 • Kombinatoriska nät.
 • Iterativa nät
 • Speciella kretsar, t. ex. multiplexer, minneskretsar m.m.
 • Sekvensnät och tillståndsgrafer.
 • D/A- och A/D-omvandlare.


  Kurslitteratur:
Gralén: Kompendium,
Björkman/Ekdahl/Gralén: Exempelsamling,
Laborationshandledning.


  Examination:
TEN1 LAB1 UPG1 UPG2 UPG3
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Frivillig dugga (motsvarar uppgift 1 på tentamen)
Frivillig dugga (motsvarar uppgift 2 på tentamen)
Frivillig dugga (motsvarar uppgift 3 på tentamen)
2,5 hp
1,5 hp
0 hp
0 hp
0 hp
 
Bonus erhållen efter goda resultat på duggorna får tillgodoräknas på tentamen under det läsår som duggaresultaten uppnås.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Sivert Lundgren
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Maskin&Design


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/25/2016