studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering, 6 hp
/Applied Optimization - Project Course/

För:  


OBS!

Ges ej 2017


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 160

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Att ge insikt i hur realistiska besluts- och planeringsproblem kan lösas med optimeringsmetodik. Att ge praktisk erfarenhet av användning av optimeringsmetoder. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna konstruera och implementera optimeringsmodeller för tillämpningar och utvärdera dessa.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
En grundkurs i optimeringslära. Projekten utnyttjar kunskap från kurser på andra institutioner. Vilka projekt som kan väljas styrs därmed av förkunskaperna.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av två projektuppgifter som löses i grupp. Projektarbetet är ej schemalagt. Föreläsningar och handledning stödjer projektarbetena. Innehållet på föreläsningarna styrs av projektens behov. Vid seminarier redovisas och diskuteras projekten.

  Kursinnehåll:
Konstruktion och utvärdering av optimeringsmodeller för realistiska besluts- och planeringsproblem. Beroende på optimeringsproblemen kan även nya optimeringsmetoder ingå.

  Kurslitteratur:
Beror av val av projekt.

  Examination:
PRA1
Muntlig och skriftlig redovisning av projekt. Närvaro vid övriga redovisningsseminarier. (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: MAI.
Studierektor: Ingegerd Skoglund
Examinator: Torbjörn Larsson
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 01/13/2017