studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TAOP34 Optimering av stora system , 6 hp
/Large Scale Optimization/

För:   I   Ii   M   MMAT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 64
Rek. självstudietid: 96

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge insikt i praktisk tillämpning av optimeringsmetodik på beslutsproblem inom teknik och ekonomi, samt att ge kunskap om lösningsprinciper för några av de typer av storskaliga strukturerade optimeringsmodeller som ofta uppkommer i praktiska tillämpningar. Efter fullgjord kurs skall studenten:
  • kunna redogöra för de matematiska principer som utnyttjas vid dekomposition (sönderläggning) av optimeringsproblem
  • kunna tillämpa dekompositionsmetoder för att angripa strukturerade optimeringsmodeller
  • ha stiftat bekantskap med tillämpningar av dekompositionsmetoder och kunna identifiera vilka tillämpningar som lämpligen angrips med sådana metoder, samt kunna välja lämplig metodik och användning av densamma
  • ha en förbättrad kännedom om praktisk användning av optimeringsmetodik.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
En grundkurs i optimeringslära.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Optimering av försörjningskedjor.

  Organisation:
Undervisningen behandlar teori, modellbyggnad, lösningsmetoder och tillämpningar. Kursdeltagarna redovisar seminarieuppgifter. Vid datorlaborationer löses strukturerade optimeringsproblem med hjälp av standardprogramvara.

  Kursinnehåll:
Avancerad linjärprogrammering och kolumngenerering. Decentraliserad planering med pris-styrning och Dantzig-Wolfe dekomposition. Lagrange-relaxation och subgradientoptimering. Tillämpningar på problem inom till exempel lokaliserings-, transport- och produktionsplanering.

  Kurslitteratur:
Utdelat material.

  Examination:
UPG1 MUN1
Laborationer och seminarieuppgifter (U,G)
Muntlig tentamen (U,3,4,5)
1 hp
5 hp
 Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: MAI.
Studierektor: Ingegerd Skoglund
Examinator: Torbjörn Larsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: IndEk&Logistik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/02/2015