studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TAOP04 Matematisk optimering, 6 hp
/Mathematical Optimization/

För:  


OBS!

Vartannatårskurs. Ges ej 2017


 

Prel. schemalagd tid: 36
Rek. självstudietid: 124

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom matematisk optimering, med inriktning mot metoder för olinjär optimering. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
  • återge och tillämpa grundläggande konvergensteori för olinjär optimering
  • beskriva och tillämpa några grundläggande metodprinciper för olinjär optimering, som till exempel konjugerade gradient-metoder
  • förstå uppbyggnaden och funktionen hos vanligt förekommande optimeringsprogramvara för olinjär optimering.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Analys, linjär algebra, Matlab och en grundläggande kurs i optimeringslära.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Under föreläsningarna behandlas teori.

  Kursinnehåll:
Algoritmiska avbildningar, metoder för linjesökning, simplexmetoden för obegränsad optimering, konjugerade gradientmetoder, kvasi-Newton metoder, sekvensiell linjärprogrammering, sekvensiell kvadratisk programmering, modellbaserad prediktionsreglering (MPC), Gauss-Newton metoder.

  Kurslitteratur:
Utdelat material.

  Examination:
UPG1
Projekt (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: MAI.
Studierektor: Ingegerd Skoglund
Examinator: Torbjörn Larsson
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/28/2016