studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TANA17 Matematiska beräkningar med MATLAB, 4 p / 6 hp
/Computations with MATLAB/

För:   DPU   M  

 

Prel. schemalagd tid: 56
Rek. självstudietid: 104

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Ämnesgrupp: Matematik   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är
 • att ge en ökad förståelse för linjär algebra och geometri, vilket studenten antas studera parallellt
 • att ge grundläggande färdigheter i användning av matematisk programvara inför kommande kurser i studentens utbildning där MATLAB används
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • använda inbyggda MATLAB-kommandon för att utföra matematiska beräkningar och visualisera beräknade resultat
 • strukturera och dela upp enklare beräkningsproblem i delproblem, samt formulera och implementera enklare lösningsalgoritmer


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kunskaper i analys

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar, lektioner i datorsal, inlämningsuppgifter, handledning i datorsal och seminarier. På föreläsning presenteras materialet, som sedan tränas vid lektion i datorsal. Inlämningsuppgifter löses i grupper om två och redovisas med enklare skriftliga redovisningar. På seminarietid utförs mindre oppositioner av andra gruppers redovisningar.

  Kursinnehåll:
 1. Grunderna
  MATLABs gränssnitt, variabler, matriser, tilldelning, indexering med skalärer och vektorer, kolonnotation, statisk och dynamisk minnesallokering, de fyra räknesätten, elementvisa operationer och matrisoperationer, konformitet, transponat, lösning av linjära ekvationssystem
 2. Visualisering och databehandling
  Visualisering av kurvor, ytor och tidsförlopp, inläsning, filtrering och visualisering av mätdata, utskrift och export av grafik, kommandon för generering av vektorer och matriser, matematiska konstanter och funktioner, kurvanpassning, komplexa tal, slumptal
 3. Algoritmer och programmering
  Formulering av algoritmer, iteration och selektion, programmering i MATLAB, relationsoperatorer, logiska operatorer, boolsk algebra, inmatning och utmatning, kommentarer i programmeringskod
 4. Funktionell programmering
  Uppdelning av beräkningsproblem i mindre delproblem, funktioner i MATLAB, lokala och globala variabler, parameteröverföring, sammansatta datatyper, effektivitet och tidtagning


  Kurslitteratur:
P Jönsson, MATLAB beräkningar inom teknik och naturvetenskap, tredje upplagan, Studentlitteratur, 2010.

  Examination:
DAT1 UPG1
Datortentamen (U,3,4,5)
Inlämningsuppgifter (U,G)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: MAI.
Studierektor: Ingegerd Skoglund
Examinator: Fredrik Berntsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Maskin&Design


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 04/09/2015