studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2012
 
TANA09 Datatekniska beräkningar, 2,5 p / 4 hp
/Numerical Algorithms in Computer Science/

För:  


OBS!

Ges ej 2012


 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 67

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Ämnesgrupp: Matematik   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Datavetenskap Matematik, tillämpad matematik.

  Mål:  IUAE-matris
Inom beräkningsvetenskap utvecklas och analyseras numeriska algoritmer för lösning av matematiska problem inom till exempel teknik och naturvetenskap. Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • förklara och särskilja grundläggande beräkningsvetenskapliga termer och begrepp
  • använda ett urval av numeriska algoritmer för att lösa givna matematiska problem med hjälp av miniräknare
  • uppskatta noggrannhet i beräknade resultat
  • använda matematisk programvara

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i analys, linjär algebra och programmering

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Numerisk linjära algebra, Numerisk linjär analys

  Organisation:
Kursen är uppdelad i de moment som beskrivs i avsnittet Kursinnehåll nedan. Varje moment inleds med en förberedande laboration i datorsal som ger träning i att använda matematisk programvara och väcker frågor kring de numeriska algoritmernas egenskaper. Dessa frågor besvaras sedan på föreläsningar, där de numeriska algoritmerna förklaras.

På lektionstid tränas förmågan att förklara och särskilja beräkningsvetenskapliga termer och begrepp, att använda numeriska algoritmer med hjälp av miniräknare och att uppskatta noggrannhet i beräknade resultat.

På kursen genomförs också några mindre projekt, då förvärvade kunskaper och färdigheter används.

  Kursinnehåll:
  • Felanalys och flyttal: Avrundning, trunkering, felfortplantning, kancellation, IEEE och maskinepsilon.
  • Linjära ekvationssystem: LU-uppdelning, pivotering, bakåt- och framåtsubstitution, kondition och aritmetisk komplexitet.
  • Interpolation och approximation: Newtons och Lagranges metoder, splines, Horners schema, minsta kvadratmetoden och överbestämda ekvationssystem.
  • Ickelinjära ekvationer: Intervallhalvering, Newton-Raphsons metod, fixpunktsiteration, kondition och konvergensordning.
  • Ordinära differentialekvationer: Runge-Kutta-metoder, lokalt och globalt trunkeringsfel, stabilitet och konvergens.


  Kurslitteratur:
L Eldén, L Wittmeyer-Koch: Numeriska beräkningar - analys och illustrationer med MATLAB, fjärde upplagan, Studentlitteratur, 2001.
H Brandén, Övningar i Beräkningsvetenskap, MAI, LiU.
H Brandén, Formelsamling i Beräkningsvetenskap, MAI, LiU.


  Examination:
TEN1
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs. Obligatorisk närvaro på laborationerna. (U,G)
2,5 hp
1,5 hp
 
De tre första kursmålen examineras på TEN1. Det fjärde examineras på LAB1.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: MAI.
Studierektor: Ingegerd Skoglund
Examinator: Henrik Brandén
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2012 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/16/2011