studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2012
 
TANA06 Numeriska metoder, 2,5 p / 4 hp
/Numerical Methods/

För:   I   Ii  


OBS!

Obs! Ingår ej i teknisk inriktning på I och Ii.


 

Prel. schemalagd tid: 42
Rek. självstudietid: 65

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Ämnesgrupp: Matematik   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Inom beräkningsvetenskap utvecklas och analyseras numeriska metoder för lösning av matematiska problem inom till exempel teknik, naturvetenskap och ekonomi. Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • förklara och särskilja grundläggande beräkningsvetenskapliga termer och begrepp
  • använda ett urval av numeriska metoder för att lösa givna matematiska problem med hjälp av miniräknare
  • uppskatta noggrannhet i beräknade resultat
  • använda matematisk programvara


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i analys, linjär algebra och programmering.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Numerisk linjär algebra, Numerisk linjär analys

  Organisation:
Kursen är uppdelad i de moment som beskrivs i avsnittet Kursinnehåll nedan. Varje moment inledds med en förberedande laboration i datorsal som ger träning i att använda matematisk programvara och väcker frågor kring de numeriska metodernas egenskaper. Dessa frågor besvaras sedan på föreläsningar, där de numeriska metoderna förklaras.

På lektionstid tränas förmågan att förklara och särskilja beräkningsvetenskapliga termer och begrepp, att använda numeriska metoder med hjälp av miniräknare och att uppskatta noggrannhet i beräknade resultat.

På kursen genomför också några mindre projekt då förvärvade kunskaper och färdigheter används.

  Kursinnehåll:
  • Felanalys: Avrundning, trunkering, felfortplantning och kancellation.
  • Linjära ekvationssystem: LU-uppdelning, pivotering, bakåt- och framåtsubstitution, kondition och aritmetisk komplexitet.
  • Interpolation och approximation: Newtons och Lagrange metoder, splines, Horners schema, minsta kvadratmetoden och överbestämda ekvationssystem.
  • Derivering: Differensapproximation, noggrannhetsordning och Richardsonextrapolation.
  • Derivering och integration: Differensapproximation, noggrannhetsordning, Richardsonextrapolation, trapetsregeln, Simpsons formel och Rombergs metod.


  Kurslitteratur:
Eldén, Wittmeyer-Koch: Numeriska beräkningar- analys och illustrationer med Matlab. Studentlitteratur.
Elfving, Eriksson, Ouchterlony, Skoglund: Numeriska beräkningar - en exempelsamling. Studentlitteratur.
Kursmaterial (formelsamling, laborationshandledningar) från institutionen.


  Examination:
TEN1
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
3 hp
1 hp
 
De tre första kursmålen examineras på TEN1. Det fjärde examineras på LAB1.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: MAI.
Studierektor: Ingegerd Skoglund
Examinator: Ingegerd Skoglund
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: IndEk&Logistik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2012 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 04/04/2012