studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TA1015 Heuristiska sökmetoder, 6 hp
/Heuristic Search Methodologies /

För:  


OBS!

Doktorandkurs


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 160

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen ger ett enhetligt ramverk för metaheuristiska lösningsprinciper för optimeringsproblem och en bred översikt av moderna metaheuristiska metoder och deras tillämpningar.
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna känna igen problemställningar där metaheuristiker är användbara verktyg
  • ha kunskap om de väsentliga komponenterna i metaheuristiker och deras roller
  • ha kunskap om och kunna tillämpa vanligt förekommande metaheuristiska principer
  • kunna göra analyser av funktionsytors egenskaper och använda resultatet för att välja och utforma metaheuristiker
  • kunna konstruera effektiva metaheuristiker för optimeringsproblem med endast en målfunktion
  • kunna konstruera effektiva metaheuristiker för optimeringsproblem med flera målfunktioner


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i matematik, optimeringslära och datalogi.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Seminarier där kursdeltagarna presenterar material från kurslitteraturen och redovisar lösningar till valda uppgifter. Övningar i att implementera och tillämpa metaheuristiker.

  Kursinnehåll:
Gemensamma begrepp för metaheuristiker: optimeringsproblem och optimeringsmetoder, representation, målfunktion, hantering av bivillkor, analys av prestanda. Metaheuristiker som arbetar med enskilda lösningar: analys av funktionsytor, lokalsökning, simulerad glödgning, tabusökning, sökning med varierande omgivningar. Metaheuristiker som arbetar med populationer av lösningar: evolutionära algoritmer, svärmintelligens. Metaheuristiker för optimeringsproblem med flera målfunktioner: flermålsoptimering, urvalsstrategier, analys av prestanda, analys av Paretofronten.

  Kurslitteratur:
Metaheuristics: From Design to Implementation, E.-G. Talbi, Wiley, 2009.

  Examination:
UPG1
Aktivt deltagande i seminarier (U,G)
6 hp
 
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: MAI.
Studierektor: Ingegerd Skoglund
Examinator: Torbjörn Larsson
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 01/31/2016