studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE93 Analog konstruktion, 4 p / 6 hp
/Analog Circuits/

För:   D   EL   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 16
Rek. självstudietid: 144

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Kursen skall ge förståelse för analys och syntes av elektroniska system. Speciell tonvikt läggs på konstruktionsmetoder med datorstöd. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • med utgångspunkt från mätningar och fördjupade studier upprätta en specifikation som inrymmer såväl elektriska, mekaniska och andra relevanta krav för ett analogt system.
  • tillämpa kunskaper från andra kurser
  • söka upp och inhämta ny kunskap
  • med hjälp av datorstöd (CAE-verktyg) konstruera elektriska och mekaniska funktionsdelar, exemeplvis är kretskort en vanlig realiseringsform.
  • funktionsverifiera konstruktion medelst simulering
  • montera och funktionstesta systemet
  • felsöka och åtgärda elementära fel
  • uföra prestandamätningar och ge förslag på förbättringar och vidareutveckling
  • producera ett tekniskt dokument som beskriver utvecklingsarbetet


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Elektronik och mätteknik eller analog elektronik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt en större konstruktionsuppgift av ett audiosystem. Muntlig presentation.
Kursen pågår hela vårterminen.


  Kursinnehåll:
Systemegenskaper. Operationsförstärkarkopplingar. Operationsförstärkarens egenskaper.
Frekvensberoende kopplingar.
Halvledarkomponenter.
Effektförstärkare.Termiska effekter.
Strömförsörjning.
Analog simulering och elektronik-CAD.
PCB-layout.
Muntlig presentation av konstruktionsuppgift.


  Kurslitteratur:

Kompendiematerial från institutionen (ISY).


  Examination:
PRA1
Projektarbete och laborationer (U,G)
6 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/GodkändUndervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Mark Vesterbacka
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/11/2014