studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE86 Digitala integrerade kretsar, 4 p / 6 hp
/Digital Integrated Circuits/

För:   CS   D   DAV   ELE   I   Ii   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 60
Rek. självstudietid: 100

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Elektroteknik, Datateknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syfte är att ge kunskaper i konstruktion av digitala integrerade kretsar. Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda:
 • metoder och tekniker för implementering och verifiering av kretsar
 • se möjligheter och begränsningar hos kretsar vid konstruktion av enchipssystem (System-on-Chip)
 • förstå och tillämpa elektriska modeller av integrerade komponenter och förbindelser
 • uppskatta kretsars prestanda.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Förståelse för grundläggande elektriska komponenter som resistorer, kondensatorer, induktanser samt halvledare. Förmåga att lösa problem i grundläggande ellära och digitalteknik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Lågeffektselektronik

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och i anslutning till dessa räkneövningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Föreläsningar, lektioner och laborationer behandlar:
 • återblick över CMOS-processer och halvledarteknik
 • elektriska och geometriska egenskaper för MOSFET
 • modellering av ledningar och sammankopplingar
 • konstruktion av grundläggande logiska kretsar som statiska och dynamiska grindar, latchar och vippor
 • timing i digitala kretsar och klockning
 • estimering av prestanda och effektförbrukning
 • logiska och aritmetiska block, datavägar, kontrollenheter och minnen. I/O och kapsling
 • layout-strategier och CAD-verktyg
 • översikt över ASIC konstruktionsflöde från logiksyntes till layout
 • översikt över konstruktionsverifiering i termer av estimering, simulering och testning.


  Kurslitteratur:
Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, and Borivoje Nikolic: Digital Integrated Circuits, 2nd ed., Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-120764-4.

  Examination:
TEN1 LAB1 UPG1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Frivilliga inlämningsuppgifter
4,5 hp
1,5 hp
0 hp
 
Uppgifterna på tentamen testar studentens förståelse av kretsars uppbyggnad och funktion, förmåga att konstruera kretsar, samt förmåga att analysera deras prestanda. Fem inlämningsuppgifter ges under kursen vilka ger poäng på tentamen om de löses. Tre laborationer demonstrerar och testar CAD-verktyg, kretskonstruktion, samt beteende hos fysisk hårdvara. Laborationerna är godkända när samtliga obligatoriska uppgifter är utförda.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Mark Vesterbacka
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 12/03/2013