studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE19 Effektelektronik, 4 p / 6 hp
/Power Electronics/

För:   D   EL   ELE   M   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursens mål är att ge studenten kunskap om principer för effektelektronik såsom spänningsomvandling och effektstyrning. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • beskriva funktionen hos vanliga halvledare för effektstyrning
  • känna till drivkretsar och skyddskretsar för effektstyrning
  • beskriva och modellera termiska effekter
  • beskriva olika pulsbreddsmoduleringsprinciper
  • förklara och analysera funktionen och driftmoder hos DC-DC omvandlare
  • beräkna vågformer i DC-DC, AC-DC och DC-AC omvandlare
  • beskriva reglering av DC-DC omvandlare


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kretsteori

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner samt laborationer

  Kursinnehåll:
Effektutveckling, termiska effekter, halvledare för effektelektronik, tyristorn, likriktare, AC-DC omvandlare, DC-AC omvandlare, DC-DC omvandlare, linjär konverterare, switch baserade omvandlare, Boost, buck, cuk structurer, ripple, DC-DC driftmoder, DC-DC styrning och skyddskretsar, kraftförsörjning med många spänningar,motorstyrning,asynkron och synkronmotor

  Kurslitteratur:
Power Electronics, Converters, Applications, and design, N. Mohan, T M Undeland, W P Robbins, Wiley, 2003

  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationskurs (U,G)
5 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Kent Palmkvist
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/06/2014