studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE18 Digital aritmetik, 4 p / 6 hp
/Digital Arithmetics/

För:   D   ELE   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 58
Rek. självstudietid: 102

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Ge kunskap om olika sätt att göra numeriska beräkningar i integrerade kretsar. Efter kursen förväntas studenten kunna:
 • Beskriva och använda olika representationer av tal lämpliga för implementering i en integrerad krets
 • Konstruera och verifiera kretsar som utför grundläggande aritmetiska operationer såsom addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Beskriva och analysera olika metoder för att öka hastighet på carrypropagering
 • Beskriva och analysera flyttalrepresentationer och beräkningar
 • Beskriva och analysera metoder för approximering av elementära funktioner


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i digitalteknik samt digital konstruktion med VHDL eller Verilog.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen är uppdelad på storseminarium, datorövningar, laborationer och en mindre projektuppgift.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
 • Talrepresentation med binära värden: fixtal och flyttal
 • Algoritmer för och implementering av operationer:
  • Addition och subtraktion av två tal
  • Carrypropagering, när behövs den och hur snabbar man upp den
  • Addition av flera tal
  • Multiplikation, med och utan tecken
  • Divisionsalgoritmer
  • Kvadratrot
  • Funktionsapproximering
 • Alternativa talrepresentationer såsom decimala talsystem, residue talsystem och logaritmiska talsystem
 • Vad används i de senaste kommersiella kretsarna?


  Kurslitteratur:
M. D. Ercegovac and T. Lang, Digital Arithmetic, Morgan Kaufmann, 2004.
Kompletterande artiklar.


  Examination:
LAB1 UPG1
Laborationskurs (U,G)
Uppgift (U,G)
4 hp
2 hp
 
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Oscar Gustafsson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/27/2015