studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO , 8 p / 12 hp
/System Design/

För:   D   ELE   IT   Y  


OBS!

Entreprenörskapsdelen överlappar med andra CDIO-kurser och poäng kan ej räknas flera gånger i examen


 

Prel. schemalagd tid: 42
Rek. självstudietid: 278

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:
 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Skriva och följa upp projekt- och tidplan
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • Att lösa komplexa konstruktionsproblem med hjälp av en välstrukturerad konstruktionsmetod
 • Att fördjupa kunskapen i inom både elektronik och applikationsområdet.
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i systemkonstruktion.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt
 • Följas upp i en efterstudie

Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:
 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Konstruktion av Digitala System eller liknande, Signaler och System, kunskapar i projektmodellen LIPS.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av en serie föreläsningar, övningar och laborationer. Senare delen anslås till ett mera omfattande konstruktionsprojekt.
En typisk projektgrupp består av 6 till 8 studenter. Gruppen väljer själva en egen projektledare samt andra funktioner. Projektuppgiften väljs bland de föreslagna uppgifterna av gruppen. Uppgifterna är beskrivna på ett generellt sätt så det är upp till gruppen att förhandla fram en kravspecifikation med beställaren.
Innan projektarbetet påbörjas ska projektgruppen också ta fram en projekt- och tidplan för sitt projekt. Projekten skall bedrivas enligt LIPS-modellen. Projektplan, tidplan och reflektionsdokument samt öviga projektdokument skall följa de mallar som ingår i LIPS.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
Kursen täcker alla viktiga moment i konstruktionen av ett kommunikationssystem baserat på multipla bärvågor. Grundläggande teori om multipla bärvågor och aktuella standarder för radiobaserade lokala nätverk kommer att presenteras. En strukturerad konstruktionmetodik kommer att användas, som inleds med systemspecifikationen, följt av partitionering, algoritmer, mappning till en resursstruktur uppdelad i hård och mjukvara, och avslutas med en fungerade implementering i FPGA (Field Programmable Gate Array). Konstruktionsmetodiken baseras på skapandet av en sekvens av modeller med en ökande grad av detaljrikedom. Modelleringen, realiseringen, verifikationen av funktionen, och implementering av kommunikationssystemet kommer ske med hjälp av verktyg som arbetar på en hög abstraktionsnivå. Typiska projektuppgifter består i att implementera signalbehandlingen i basbandet hos någon aktuell telekomstandard som bygger på OFDM.

  Kurslitteratur:
Heiskala J., Terry J., OFDM Wireless LANs: A Theoretical and Practical Guide, SAMS publishing, 2002
Svensson T., Krysander C., Projektmodellen LIPS, Studentlitteratur, 2011


  Examination:
PRA1 LAB1 UPG2 UPG1
Projektarbete (U,G)
En laborationskurs (U,G)
Inlämningsuppgifter (U,G)
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U,G)
7 hp
1 hp
1 hp
3 hp
 
Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig dokumentation, Muntlig presentation och LIPS-dokument. LIPS-dokument skall minst inkludera projektplan, tidplan och reflektionsdokument författade i enlighet med LIPS. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Kent Palmkvist
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/23/2017