studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE14 Analoga filter, 4 p / 6 hp
/Analog Filters/

För:   D   ELE   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 108

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att ge insikt i principer och metoder för att analysera och konstruera analoga filter. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • grundläggande begrepp, beräkningar, och principer för konstruktion av analoga filter,
 • syntetisera och analysera filter med standardapproximationer och frekvenstransformering,
 • analysera och realisera passiva LC-filter med optimal elementkänslighet,
 • värdera och jämföra känslighetsegenskaperna hos olika aktiva länkar,
 • analysera och realisera högre ordningens filter med kopplade former, immitans- och topologisk simulering.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kretsteori och elektronik, till exempel Ohms lag och Kirchhoffs lagar samt enkla kretsar med operationsförstärkarare

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Kursinnehåll:
Föreläsningar, lektioner och laborationer behandlar:
 • grundläggande begrepp, beräkningar, och principer för analoga filter
 • approximationsteori och MATLAB-baserade syntesmetoder
 • utjämning av grupplöptiden
 • analys och realisering av passiva LC-filter med optimal elementkänslighet
 • analys och realisering av passiva filter med distribuerade element
 • n-portar, immitans converters och inverters, gyratorer, transformatorer, operationsförstärkarare, transkonduktor och current conveyors
 • analys och realisering av andra ordningens länkar med operationsförstärkarare, transkonduktorer och current conveyors
 • beräkningar och värdering av känslighetsegenskaper hos aktiva och passiva filter
 • analys och realisering med kopplade former
 • analys och realisering med immitanssimulering
 • analys och realisering med topologisk simulering
 • skalning av signalnivåerna
 • aktiva analoga vågfilter


  Kurslitteratur:
L. Wanhammar: Analog Filters Using MATLAB, 2009, Springer.

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Håkan Johansson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 04/09/2015