studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar, 4 p / 6 hp
/Analog and Discrete-Time Integrated Circuits/

För:   D   ELE   I   Ii   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 108

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syftar till att ge:
 • grundläggande kunskaper för analys och konstruktion av analoga och tidsdiskreta system integrerade i CMOS teknik för system-på-chip (SOC)
 • förståelse för betydelsen och behovet av avancerade kretskonstruktionsverktyg, dvs olika datorstödda analys- och syntesmetoder
 • viss förmåga att använda simuleringsverktyg för kretsdesign
Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:
 • beskriva sambandet mellan olika parametrar och prestandamått för olika typer av integrerade kretsar och komponenter
 • förstå inverkan av olika begränsningar och prestanda hos olika komponenter såsom integrerade filter, AD- och DA-omvandlare
 • specificera krav på OP- och OTA-förstärkare för användning i större system
 • utföra laddningsanalys på SC-kretsar och kunna avgöra inverkan av icke-ideal komponenter på överföringsfunktionen
 • konstruera integrerade tidskontinuerliga filter givet byggstenar såsom operationsförstärkare, transkonduktorer, switchar, med mera
 • konstruera SC-filter utgående från passiva tidskontinuerliga filter
 • beskriva konstruktion och funktion av de vanligaste typerna av AD- och DA-omvandlare lämpliga för implementation i CMOS-teknik
 • utföra brus- och distorsionsanalys av CMOS-kretsar och förstå dess inverkan på t.ex. dataomvandlare


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Signaler och system, Analog konstruktion, Analoga CMOS integrerade kretsar

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Mixed-signal processing systems

  Organisation:
Kursen är uppdelad på föreläsningar, lektioner och datorstödda gruppövningar.

  Kursinnehåll:
Integrerade kretselement, som PMOS och NMOS transistorer, kondensatorer, switchar, strömkällor.
Storsignal- och småsignalanalys av byggstenar såsom komparatorer och operationsförstärkare.
Återkoppling och stabilitetsegenskaper
Bruskällor och beräkning av spektraltätheter.
Samband mellan dimensioneringsparametrar och prestandamått. Switched-capacitorteknik: laddningsanalys, felkällor såsom icke-ideal switchar och förstärkare, överföringsfunktioner.
Integrerade aktiva tidskontinuerliga och tidsdiskreta filter.
Integrerade data omvandlare.


  Kurslitteratur:
Huvudsakligen: Johns and Martin: Analog Integrated Circuit Design, John Wiley & Sons, 2013
Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits
Allen and Holberg: CMOS Analog Circuit Design
Razavi: Design of Analog CMOS Integrated Circuits
samt utdelat material.


  Examination:
TENA PRA1 UPG1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Godkända moment i kretssimulering med dator (U,G)
Frivilliga inlämningsuppgifter (U,G)
4 hp
2 hp
0 hp
 
Gruppövningar, PRA1
Studenten ska tillsammans med andra studenter i grupp lämna in en sammanfattning av sitt eget arbete med olika kretssimuleringsmoment. Notera att gruppövningarna består av en sammansatt laborationsserie med rapportering som avslutningsmoment. Laborationerna är resurstillfälle och studenten får själv planera sin tid.
Tentamen (TENA)
Under kursens föreläsningar delas fem så kallade quiz ut. Svaren lämnas in samma föreläsning. Av fem möjliga quiz kan man maximalt erhålla tre poäng som kan tillgodoräknas på skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen innehåller fem uppgifter som kan ge 25 poäng totalt. Med korrekta quizsvar kan studenten erhålla maximalt 28 poäng. Betygsindelningen är 10p: 3, 15p: 4, 20p: 5.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Jacob Wikner
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/28/2015