studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSTE06 Digitala filter, 4 p / 6 hp
/Digital Filters/

För:   D   ED   ELE   I   Ii   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 56
Rek. självstudietid: 104

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Målet med kursen är att ge den teoretiska grunden för analys och syntes av digitala filter samt att förmedla grundläggande kunskaper om implementering av digitala filter i hård- och mjukvara. Efter kursen förväntas studenten kunna:
  • syntetisera FIR och IIR filter, speciellt digitala vågfilter
  • analysera inverkan av begränsad ordlängd i digitala filter
  • syntetisera digitala system med flera samplingsfrekvenser medelst interpolering och decimering
  • analysera beräkningsegenskaper hos rekursiva algoritmer
  • använda datorprogram för att lösa problem inom digital filtrering.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i kretsteori och linjära system.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen är uppdelad på föreläsningar, lektioner och datorstödda laborationer.

  Kursinnehåll:
Tidsdiskreta och digitala signaler och system. Approximationsteori, Butterworth, Chebyshev-I, Chebyshev-II och Cauer-filter. Frekvenstransformationer. Syntes av IIR- och FIR-filter, speciellt digitala vågfilter. System med flera samplingsfrekvenser, decimering och interpolering. Inverkan av begränsad ordlängd. Beräkningsegenskaper hos rekursiva algoritmer. Implementering av digitala filter.

  Kurslitteratur:
L. Wanhammar and H. Johansson: Digital Filters Using Matlab, 2013
L. Wanhammar: Tables and Formulas for Analog and Digital Filters


  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
4,5 hp
1,5 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Håkan Johansson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/27/2015