studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSKS01 Digital kommunikation, 4 p / 6 hp
/Digital Communication/

För:   D   ELE   I   Ii   IT   SY   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 56
Rek. självstudietid: 104

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Efter genomgången kurs ska studenten
 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar rörande digital modulation, (linjära) binära koder för felkontroll samt källkodning.
 • med viss säkerhet kunna analysera och jämföra olika digitala modulations- och kodningsförfaranden, i termer av felsannolikhet, minavstånd eller liknande.
 • kunna redogöra för praktiska problem som uppkommer i kommunikationstillämpningar, samt kunna redogöra för möjliga lösningar på dessa problem.
 • i viss mån kunna utföra beräkningar för lösningar praktiska problem som uppkommer i kommunikationstillämpningar.
 • i experimentellt syfte kunna utvärdera och i viss mån implementera sådana kommunikationssystem som behandlas i kursen.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Ur analys: Främst integraler.
Ur linjär algebra: Linjära rum, med allt vad det innebär.
Ur signaler och system: Fouriertransformer, faltning, LTI-system.
Ur signaler, information och kommunikation: Kanalmodeller, basbandsrepresentation av smalbandiga signaler, entropi-begreppet.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Digital kommunikation fortsättningskurs, Trådlösa system, Radiokommunikation, Felrättande koder, Källkodning, Bild- och ljudkodning.

  Organisation:
Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och lektioner.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
 • Signalteoretiska grunder: Autokorrelation och spektraltäthet.
 • Digital modulation: Vektormodellen, ML-detektering, MAP-detektering, felsannolikheter, koherent detektion. Vanliga signaluppsättningar, som bl.a. FSK, PSK, QAM. Flerdimensionella signaluppsättningar: OFDM.
 • Koder för felkontroll: Binärsymmetriska kanaler. Linjära binära koder, repetitionskoder, paritetskoder, hammingkoder, duala koder, produktkoder, cykliska koder och CRC-koder. Sfärpackningsgränsen och singletongränsen. Grundläggande parametrar som längd, dimension, storlek och minavstånd. Vikts- och avståndsfördelningar. Feldetekterings- och felrättningsförmåga.
 • Praktiska aspekter: Ögonmönster, synkronisering, färgat brus, intersymbolinterferens, icke-koherent detektion.


  Kurslitteratur:
Mikael Olofsson, Introduction to Digital Communication, Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings universitet, med tillhörande problemsamling, samt utdelat material under kursens gång.

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationer (U,G)
5 hp
1 hp
 
Tentan (TEN1) innehåller tre delar:
 • En inledande uppgift som examinerar målet "med säkerhet kunna utföra standardmässiga...". Minst halva denna uppgift måste lösas korrekt för att kunna bli godkänd på tentan.
 • En del med frågor som examinerar målet "kunna redogöra för...".
 • En del med problem som examinerar målen "med viss säkerhet kunna analysera..." och "i viss mån...".
Betyg på tentan ges baserat på uppnådd poäng på andra och tredje delen av tentan, förutsatt att den första delen är OK.
Labbarna (LAB1) examinerar målet ”i experimentellt syfte...”Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Emil Björnson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/23/2017