studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers, 4 p / 6 hp
/Radio Frequency Transceiver Design/

För:   D   ELE   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 108

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen ger studenterna praktisk kunskap om systemdesign av radiofrekvenskretsar för trådlös kommunikation. Studenten lär sig systematiska designmetoder för mottagare och sändare som används inom trådlösa kommunikationssystem, så som GSM, WLAN och Bluetooth. Flera aspekter på systemnivå presenteras, vilket kräver grundläggande kunskaper om radioelektronikkretsar. Målet med kursen är att studenten ska lära sig designprinciper om radiofrekvenssystem för nuvaranda radiostandarderna och de existerande fysiska begränsningarna. Efter kursens slut förväntas studenten kunna:
  • analysera ett radiosystem och dess fysiska lager givet specifikationer av radiostandarden
  • omsätta systemspecifikationen till prestandakrav för radiokretsar för olika arkitekturer
  • design av radiokretsar för önskad prestanda med hjälp av professionella verktyg


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Bakgrund inom radioelektronik, integrerade kretsar och kommunikationsteori

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar, laborationer, seminarer och projektuppgift

  Kursinnehåll:
Grundläggande radiosystemdesign och designavvägningar för olika radioarkitekturer. Analys och design av mottagar- och sändarsystem. Radiokretsar och basbandsproblem. Prestandautvärdering. Projekt- och designarbete med professionella verktyg.

  Kurslitteratur:
Qizheng Gu, "RF System Design of Transceivers for Wireless Communications", 2005 Springer, ISBN 0-387-24161-2

  Examination:
PRA1 LAB1
Projektarbete (U,G)
Laborationer (U,G)
4 hp
2 hp
 
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Jerzy Dabrowski
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 12/06/2015