studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar, 4 p / 6 hp
/Analog CMOS Integrated Circuits/

För:   D   ELE   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 54
Rek. självstudietid: 106

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Denna kurs syftar till att ge studenterna kunskap och erfarenhet inom konstruktion av analoga integrerade kretsar för system-på-chip i nanometer CMOS-teknologier. Kursen ger också en detaljerad introduktion till transmissionsledningar och ledningskonstruktion, samt kretstekniska lösningar för synkronisering och klockgenerering på chip. Efter kursen ska studenten kunna:
 • Förstå möjligheter och begränsningar i avancerade CMOS teknologier.
 • Tillämpa små- och storsignal modellering av transistorer för analoga och digitala kretsar.
 • Analysera och konstruera analoga kretsar, såsom förstärkarsteg och andra vikitiga analoga byggblock.
 • Behärska grunderna i användning av dagens professionella kretssimulatorer för konstruktion, analys och utvärdering av integrerade kretsar med hög prestanda och låg känslighet för icke ideala effekter såsom brus, störningar, processvariationer och temperatur.
 • Uppvisa förståelse om transmissionsledningar och ledningskonstruktion på chip eller utanför chip.
 • Uppvisa grundläggande kunskap om kommunikation, timing, synkroniseringmetoder och relaterade kretstekniska lösningar på chip.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Digitala integrerade kretsar

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
VLSI Design Projekt

  Organisation:
Denna kurs består av föreläsningar, lektioner och laborationsuppgifter. Lektionerna ger stöd åt kursen genom detaljerad analys av vissa exempelproblem, och laborationerna ger studenten möjlighet att lära sig kretsdesign, simulering och utvärderingsmetodik med hjälp av ett professionellt CAD-verktyg och standard CMOS-processmodeller.

  Kursinnehåll:
Kursen fokuserar på följande ämnen:
 • Modellering av MOS-transistorer och passiva element för analoga och digitala kretsar.
 • Analys, konstruktion och utvärdering av analoga CMOS integrerade kretsar. Som representativa exempel analyseras olika förstärkarsteg, ström- och spänningsgeneratorer, och andra grundläggande kretsblock. Kretsanalyserna kommer att behandla icke ideala effekter såsom brus och variationer i processparametrar, spänningar och temperatur.
 • Användning av dagens professionella kretssimulatorer för konstruktion, analys och utvärdering av integrerade kretsar.
 • Modellering och konstruktion av ledningar på chip eller utanför chip. Här inkluderas studier av transmissionsledningar för höghastighet datakommunikation.
 • Kretstekniska lösningar för synkronisering och klockgenerering på chip. Viktiga återkopplade kretsar såsom PLL (faslåst loop) och DLL (fördröjningslåst loop) kommer att analyseras.


  Kurslitteratur:
Behzad Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits", 1st Edition McGraw-Hill Higher Education, ISBN 0-07-238032-2
Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic, "Digital Integrated Circuits", Prentice Hall, Second Edition (International edition), ISBN 0-13-120764-4


  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationer (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Atila Alvandpour
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 04/09/2015