studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSEK11 Utvärdering av IC-krets, 1,5 p / 2 hp
/Evaluation of an Integrated Circuit/

För:   D   ELE   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 7
Rek. självstudietid: 46

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Denna kurs är en uppföljning av kursen VLSI-konstruktion och syftar till att ge praktiska kunskaper i utvärdering av IC-kretsar. Detta inkluderar:
  1. Noggrann planering av chiputvärdering; identifiering av effektiva metoder för funktionalitet och prestandamätningar.
  2. Planering och montering av kretskort inför chip-mätning.
  3. Förståelse och erfarenhet av att använda högprecision mätutrustning på ett korrekt och effektiv sätt.
  4. Systematisk utvärdering av ett chip. Detta inkluderar både funktionalitet och prestandamätningar och möjliga felsökningar.
  5. Skriftlig rapport och muntlig presentation om chiputvärderingen, mätningsresultat, och/eller felsökningsresultat.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kursen förutsätter genomgången kurs VLSI-konstruktion och att ett chips sänts för tillverkning.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Kursen består i att testa och felsöka den integrerade krets som studenten själv konstruerat i kursen VLSI-konstruktion.

  Kurslitteratur:
Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic, "Digital Integrated Circuits", Prentice Hall, Second Edition (International edition), ISBN 0-13-120764-4
Kompendium om projektmodellen LIPS (köps på Bokakademin).


  Examination:
UPG1
Godkänd rapport över arbetsuppgiften. (U,G)
2 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Atila Alvanpour
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017