studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar, 4 p / 6 hp
/Radio Frequency Integrated Circuits/

För:   D   ELE   IT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Att ge grundläggande kunskap om design av radiosändare och mottagare från komponent- till systemnivå, med aktuella begränsningar. Integrerade radiokretsaspekter tas upp i ljuset av dagens trädlösa kommunikationssystem (t.ex. GSM, CDMA, DECT och Bluetooth). Kursen särskilda mål är att studenten lär sig RF front-end design i CMOS teknologi. Efter kursen ska studenten kunna:
  • analysera olika arkitekturer för dagens digitala radiosändare samt mottagare
  • analysera och konstruera grundläggande RF-byggblock i CMOS-teknologi
  • verifiera samt optimera RF-block (kretsar) genom att använda professionell mjukvara
  • utför grundläggande RF-mätningar med professionell utrustning (såsom S-parametrar, känslighet, brus faktor och IP3)


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Rekommenderat är "Radioelektronik". För att kunna följa kursen ska studenten ha goda kunskaper om analoga kretsar samt frekvensanalys (Fourier).

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
VLSI-konstruktion

  Organisation:
Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Kursinnehåll:
Överblick av integrerbara sändar/mottagar arkitekturer och principerna bakom RF kretskonstruktion i CMOS-teknologier. Kretskonstruktion av grundläggande RF-block i CMOS såsom: lågbrusförstärkare(LNA), mixer, oscillator, frekvenssyntetiserare och effektförstärkare. Introduktion till RF-konstruktionsverktyg. Praktisk RF-konstruktion med hjälp av professionell mjukvara. Industriella perspektiver och framtida möjligheter hos integrerade radiokretsar i CMOS teknologier.

  Kurslitteratur:
1. Behzad Razavi, "RF Microelectronics", 2nd ed., Prentice-Hall, ISBN 978-0132839419, 2012 (primary book)
2. Thomas H. Lee, "The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits", Cambridge Univ.Press, ISBN 0-521-83539-9, 2004 (supplementary book)


  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (rapporter) (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Behzad Mesgarzadeh
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/27/2015