studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TSEK02 Radioelektronik, 4 p / 6 hp
/Radio Electronics/

För:   D   ELE   SY   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 116

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Elektroteknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i radioelektronik.Systemperspektiv tas upp i ljuset av traditionell radio och dagens trådlösa kommunikationssystem. Kursens mål är att studenten lär sig principen för hur radiosystem fungerar samt deras fundamentala begränsningar. Efter kursen ska studenten kunna:
  • förklara principerna bakom radiosändning och mottagning
  • förklara de fysikaliska samt tekniska begränsningarna av en radio
  • analysera funktionaliteten av radiosändare samt mottagare
  • beräkna grundläggande radiospecifikationer i form av effekt, förstärkning, brus och frekvens kontra grundläggande moduleringstekniker
  • förklara skillnaderna mellan en traditionell radio samt dagens digitala radiosystem


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i kretsteori, elektronik, och matematik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Integrerade radiofrekvenskretsar, Konstruktion av radiotranceivers, VLSI konstruktion CDIO

  Organisation:
Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Kursinnehåll:
Överblick av traditionell radio samt dagens radiosystem. Grundläggande modellering av en RF-kommunikationskanal. Modulering, detektion samt fleranvändarsystem. Överblick av sändare/mottagare arkitekturer och den funktionella principen av RF-block. Begränsningar på grund av effekt, frekvens, brus samt ickelinjär distorsion.

  Kurslitteratur:
B.Razavi, RF Microelectronics, 2nd Ed. Pearson Education, 2012 ISBN-13: 978-0-13-283941-9

  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs med rapporter (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Tomas Svensson
Examinator: Behzad Mesgarzadeh
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/27/2015