studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TNM088 Digitala medier, 4 p / 6 hp
/Digital media/

För:   MT  


OBS!

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska


 

Prel. schemalagd tid: 64
Rek. självstudietid: 96

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Medieteknik   Nivå (A-D):A

Huvudområde: Medieteknik   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:
Efter fullgjord kurs ska kursdeltagaren ha fått en inledande kunskap inom medieområdet. Inom ett område, som studenten själv väljer, erhålls en mer fördjupad kunskap. Efter kursen skall studenten vara bekant med en projektmodell som hjälpmedel och kunna grunderna i enklare rapportskrivning. Vidare skall studenten ha stiftat bekantskap med frågeställningar som rör informationssökning, etik, samt fusk och plagiat. Efter fullgjord kurs ska kursdeltagaren kunna:
  • förklara bildreproduktionens tekniska förutsättningar.
  • beskriva de tekniska förutsättningarna för ljud- och videoinspelning.
  • använda verktyg för grundläggande bildbehandling, videoproduktion, visualisering och datorgrafik.
  • tillämpa grundläggande kunskaper inom typografi och grafisk design.
  • analysera dramaturgins roll i ett filmiskt berättande.
  • diskutera och analysera etiska frågeställningar i en fallbeskrivning.
  • planera och genomföra projekt genom att tillämpa projektmodellen som verktyg i ett projektarbete.
  • tillämpa grunderna för rapportskrivning enligt angivna förutsättningar.
  • presentera en uppgift muntligt inför publik enligt angivna förutsättningar.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen pågår hela höstterminen. Under Ht1 består utbildningen av veckovisa teman i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och laborationer. Under Ht2 består kursen av främst gruppvis projektarbete.

  Kursinnehåll:
Kursen bygger på ämnesblocken bild, grafik, film/video, ljud och publicering. Kursen ingår i språkstrimman där övningar i muntlig och skriftlig presentation ingår.

  Kurslitteratur:
Dokumentation delas ut under kursens gång.

  Examination:
KTR1 UPG1 PRA2 UPG2
Dugga (U,G).
Inlämningsuppgift språkstrimma (U,G)
Projektuppgift (U,G)
Projektredovisning, språkstrimma (U,G)
1 hp
2 hp
2 hp
1 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ITN.
Studierektor: Camilla Forsell
Examinator: Daniel Nyström
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/24/2014