studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2015
 
TDDC66 Datorsystem och programmering, 2,5 p / 4 hp
/Computer Systems and Programming/

För:   D   U  

 

Prel. schemalagd tid: 46
Rek. självstudietid: 61

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik.   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är dels att studenterna ska skaffa sig erfarenheter av att använda datorsystem på ett sådant sätt att laborativ verksamhet i framtida kurser underlättas, dels att studenterna ska bygga upp grundläggande erfarenheter inom programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • obehindrat använda de datorsystem för laborativ verksamhet som institutionen tillhandahåller
  • utforma och implementera enkla algoritmer i ett programspråk
  • redogöra för grundläggande begrepp inom programmering


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Funktionell och imperativ programmering i Python

  Organisation:
Kursen består av följande delar:
  • introduktion till datorsystem med hjälp av STONE, ett webbaserat verktyg för att träna UNIX och Emacs
  • introduktion till programmering och programspråk med hjälp av "prova på"-laborationer
  • introduktion till programmering och de grundläggande byggstenarna i programspråket Python


  Kursinnehåll:
Följande ämnen behandlas under föreläsningar:
  • universitetets IT-resurser
  • programspråket Python


  Kurslitteratur:
Zelle, John M. (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science. Franklin, Beedle & Associates Inc. ISBN 978-1-59028-241-0

  Examination:
UPG1 LAB1
Obligatoriska uppgifter i datorintroduktion (U,G)
Inledande laborationskurs (U,G)
2 hp
2 hp
 
Momentet UPG1 innefattar en webbaserad introduktionskurs med avslutande uppgift samt ett antal "prova på"-laborationer. Momentet LAB1 innefattar ett antal uppgifter i programspråket Python.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Peter Dalenius
Examinator: Peter Dalenius
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2015 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/24/2015