studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2012
 
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 4 p / 6 hp
/Programming of Parallel Computers - Methods and Tools/

För:   ACG   COS   CS   D   DAV   IT   MMAT   MT   SOC   Y  


OBS!

Överlappar med TANA77. Endast en av dessa kurser får ingå i examen.


 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 108

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik.   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi.

  Mål:  IUAE-matris
Paralleldatorer används för att lösa tunga beräkningsproblem. Studenten ska tillägna sig kunskap om programmering av parallelldatorer och behärska ett urval metoder och hjälpmedel. Kursen skall även ge inblick i hur parallelldatorer kan utnyttjas för några tillämpningsområden, såsom bildanalys och tekniska beräkningar. Efter kursen ska studenten kunna
  • använda effektiva metoder och språk för programmering av parallella datorarkitekturer,
  • programmera parallelldatorer med distribuerat minne (MPI) och delat minne (OpenMP).


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundkurser i programmering. Det rekommenderas en kurs i processprogrammering eller liknande, eftersom förståelse för processbegreppet förutsätts. Programmeringsövningar erfordrar programmeringskunskaper i C/C++.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen ges i två varianter, med största delen gemensam. Inriktningen metoder och verktyg, beteckning TDDC78, beskrivs här, medan inriktningen tekniska beräkningar, med kursbeteckning TANA77, återfinnes bland matematiska institutionens kurser i studiehandboken. Föreläsningarna behandlar teori och principer, medan laborationerna ger praktiska övningar i parallell programmering och användning av lämpliga verktyg. Föreläsningarna är gemensamma för båda inriktningarna medan laborationskursen för TDDC78 och TANA77 skiljer sig.

  Kursinnehåll:
Arkitekturen hos parallelldatorsystem: Minneshierarkier, delat minne samt distribuerade minnesarkitekturer. Vektoroperationer. Parallella exekveringsmodeller och språk. Prestandamätning och uppsnabbning. Meddelandesändningsbaserad programmering, multithreading respektive dataparallell programmering. Principer för data-parallella språk. Tidskomplexitet. Skalbarhet. Schemaläggning av parallellprogram. Grid computing. Verktyg för parallellprogrammering. MPI (Message Passing Interface), HPF (High Performance Fortran) och OpenMP. Grundläggande parallella numeriska algoritmer och BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms). Tillämpningsområden för parallellprogrammering. Parallell lösning av ekvationssystem
.Laborationskursen ger praktisk kunskap om programmering av parallella datorsystem, olika programmeringsparadigmer används. Flera olika parallelldatorer används i laborationskursen, av vilka några är vid National Supercomputer Center.


  Kurslitteratur:
C. Kessler: Programming of parallel computers - Compendium OHs, New edition 2005. Bokakademin,
L. Elden, H. Park and Y. Saad. Scientific Computing on High Performance Computers (compendium), new edition 2005. Bokakademin, Kårallen. --
För ytterligare kurslitteratur se kursens hemsida.


  Examination:
TEN1
LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
3 hp
3 hp
 
Uppgifterna på tentamen testar hur väl studenten uppfyller kursens mål. För godkänt betyg kan brister i uppfyllande av vissa delar av målen i någon mån kompenseras med ett djupare kunnande inom andra delar.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Patrick Lambrix
Examinator: Christoph W. Kessler
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2012 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/16/2011