studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2018
 
TSKS21 Signaler, information och bilder, 8 hp
/Signals, Information and Images/

För:   U  

 

Prel. schemalagd tid: 64
Rek. självstudietid: 149

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • analysera en given passiv elektrisk krets med avseende på likströms- och växelströmsegenskaper.
 • bestämma utsignalen från såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta stabila LTI-system givet beskrivning av insignal och system, i tidsdomänen, såväl som i frekvensdomänen.
 • förstå och tillämpa samplingsteoremet.
 • beskriva de fundamentala gränserna för kompression och överföring av signaler och information, genomföra enklare beräkningar som relaterar till dessa, samt förstå hur dessa kopplar till den fysikaliska verkligheten.
 • beskriva och uppvisa ingenjörsmässig förståelse för grundprinciperna för tekniker för informationslagring och överföring som används i praktiken.
 • beskriva 2D kontinuerliga och diskreta signaler i spatialdomänen, sampling, faltning och vanligaste kärnor.
 • tolka resultatet av en 2D fouriertransform av en bild, såsom att förstå vad en spatiell frekvens innebär / tolkning av vanligaste filter.
 • beskriva grundläggande geometriska bildtransformationer och färgmodeller.
 • med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Ordinära differentialekvationer och differensekvationer av låga ordningar. Matris- och vektorbegreppen, determinant, skalärprodukt, baser, minstakvadrat-metoden. En- och flerdimensionell analys, särskilt derivator och integraler. Allmän programmeringsförmåga, gärna i Matlab.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Reglerteknik, signalteori, efterföljande kurser inom signal- och bildbehandling, kommunikation.

  Organisation:
Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Kursinnehåll:
Elektriska kretsar:
 • Likström - Ohms lag, Kirchhoffs lagar.
 • Växelström - j-omega-metoden.
Signaler och system, såväl i kontinuerlig tid som i diskret tid - begreppet LTI-system och kopplingen till differens- och differentialekvationer
 • Exempel på signaler i elektrotekniska tillämpningar.
 • Analys i tidsdomänen - Enhetsimpulserna, impulssvar, faltning.
 • Analys i frekvensdomänen - Fourierserier och -transformer. Även cosinustransformen, som används i JPG. Sinus-in-sinus-ut-principen för stabila LTI-system.
 • Sampling och rekonstruktion mha pulsamplitudmodulering. Samplingsteoremet.
 • Kvantisering, brus.
Information
 • Begreppet entropi
 • Datakompression - Huffmankoder
 • Felrättning - Hammingkoder - Fundamentala gränser.
Bilder:
 • JPG-formatet - Kompression av bilder med hjälp av JPG-formatet.
 • Från 1D till 2D: fouriertransform, DFT, sampling, och faltning.
 • Lnjära operationer på digitala bilder.
 • 2D geometri.
 • Färgmodeller och histogramoperationer.


  Kurslitteratur:
Mandal & Asif, Continuous and Discrete Time Signals and Systems, Cambridge University Press, 2007.
Magnusson, Signal- och Bildbehandling, kompendium, ISY, LiU, 2013.
Kompletterande material som distribueras under kursen.


  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laboration (U,G)
6 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Mikael Olofsson
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/29/2015