studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TNE071 Mikrovågsteknik, 6 hp
/Microwave Engineering/

För:   ED   ELE   SY   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 50
Rek. självstudietid: 110

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Elektroteknik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen skall ge kunskaper om fundamentala principer inom mikrovågsteknik med fokus på moderna mikrovågfrekvens sensor (radar) applikationer. Kursen också fördjupar kunskaper i främst RF-elektronik samtidigt som den introducerar nya mikrovågkretsar samt metoder för mikrovågskrets konstruktion, optimering och utvärdering med hjälp av komplexa simuleringsprogram. Efter avslutad kurs kan studenten:
  • Maxwells och Helmholtz ekvationer, våglösningar och deras klassificering i grupperna TEM, TE, TM, och redogöra för vilka våglösningar som är relevanta för transmissionsledningar
  • Beskriva med matematiska termer plana vågor i olika media, polarisation och reflektion
  • Beräkna karakteristiska parametrar för rektangulära vågledare
  • Använda Smith-diagram för att konstruera anpassningsnät. Förstå anpassningsnät för smal och bredbandig kretskonstruktion
  • Beskriva, analysera och designa fundamentala passiva och aktiva mikrovågskretsar, t.ex., kopplare, förstärkare, blandare, oscillatorer
  • Beskriva och analysera principerna för olika typer av radar, puls, Dopplerradar, etc.
  • Förstå radarprestanda, radararkitekturer och radar signalbehandling, Använd kunskapen för att härleda specifikationer och kunna föreslå lösningar till olika radarsystem tillämpningar.
  • Enskilt använda avancerade simuleringsprogram för mikrovågskrets och system konstruktion på schema och layout nivå, genomföra elektromagnetiska simuleringar


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Elektromagnetism, RF Elektronik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Antennteori

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska och ska presenteras skriftligt i form av en miniprojektrapport.

  Kursinnehåll:
Elektromagnetism, transmissionsledningsteori, transmissionsledningar och vågledare, impedansanpassning, passiva mikrovågskretsar som resonatorer, effektdelare och kopplare, brus och aktiva RF komponenter, mikrovågoscillatorer, introduktion till radarsystem, radartyper, radararkitektur, radarekvation, radarprestanda. Radar som trådlös sensor för moderna kortdistansapplikationer .

  Kurslitteratur:
David M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley & Sons 2005, ISBN 0-471-44878-8.
Vetenskapliga artiklar används också som kurslitteratur för att aktualisera kursensinnehåll och sprida forskningsresultst.


  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Obligatoriska laborationer, muntlig och skriftlig redovisning (U,G)
4,5 hp
1,5 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ITN.
Studierektor: Adriana Serban
Examinator: Adriana Serban
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 06/01/2016