studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TNGD28 Grafiskt designprojekt med internationell inriktning, 12 hp
/Graphics Design Project with International Profile/

För:   GDK  

 

Prel. schemalagd tid: 44
Rek. självstudietid: 276

  Utbildningsområde: Humaniora

Huvudområde: Grafisk design och kommunikation   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syftar till att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att medverka i kommunikationsprojekt på en internationell marknad. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • redogöra för hur företag internationaliseras samt hur kulturella skillnader kan påverka ett företags verksamhet
 • tillämpa grundläggande teorier och modeller om marknadsanalys och internationell kommunikation samt redovisa dessa i vetenskaplig rapportform
 • planera och utföra ett marknadskommunikativt projekt med tonvikt på visuell kommunikation.
 • författa, formge och presentera en rapport som kan övertyga en kund om lämpligheten av föreslagna lösningar.
 • göra relevanta, kreativa och kvalitativt högtstående visualiseringar av konkreta kommunikationsåtgärder i skilda medier.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Tidigare kurser inom kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen är organiserad i
 • Föreläsningar
 • Handledning
 • Seminarier
 • Redovisningar.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
 • Plan för marknadskommunikativ kampanj
 • Kulturella förutsättningar för kommunikationsprojekt
 • Planering
 • Kreativ brief
 • Kundpresentation


  Kurslitteratur:
Kompendier. Litteratur från tidigare kurser samt föreläsningsmaterial

  Examination:
UPG3 UPG4 UPG5 UPG6 PRA1
Inlämningsuppgift (U,G)
Inlämningsuppgift (U,G)
Inlämningsuppgift (U,G)
Inlämningsuppgift (U,G)
Projektarbete (U,G)
1 hp
1 hp
1 hp
4 hp
5 hp
 
Obligatorisk närvaro gäller för handledningstid på schemalagd studiotid samt vid gemensamma redovisningar.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Svenska/engelska.
Institution: ITN.
Studierektor: Camilla Forsell
Examinator: Tommie Nyström
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/28/2016