Kursnamn
Forskningsförberedande kurs, introduktion, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - MCA
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FG034
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten
- Under handledning kunna identifiera vetenskapliga problem och sätta dessa i relation till pågående forskning inom fältet.
- Kritiskt kunna granska vetenskapliga rapporter och argumentera för och emot analys och resultat.
- Redogöra för och tillämpa de säkerhetsföreskrifter som finns för det experimentella arbetet forskningsuppgiften är förknippad med.
- Välja och motivera valet av lämplig vetenskaplig metod för att uppnå uppsatta hypoteser och mål med forskningsuppgiften.
- Analysera resultaten och presentera dessa skriftligt och muntligt samt förklara forskningsresultaten även för dem som inte är insatta i fältet.
Kursinnehåll
- Säkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter.
- Forskningsverksamhet i ett specificerat projekt inom det medicinska området (enligt individuell studieplan) med en disputerad ansvarig handledare.
- Litteraturstudier med betoning på aktuell vetenskaplig originallitteratur.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom experimentellt arbete, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Examination
Skriftlig rapport i den vetenskapliga artikelns form och seminarium där projektarbetet och den litteratur som forskningen bygger på presenteras. Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Behörig att antas är studerande på grundutbildning med anknytning till biomedicin med minst 80 p godkända, eller efter avslutad grundutbildning, med förkunskaper som bedöms vara av tillräcklig omfattning och innehåll som grund för den forskningsförberedande utbildningen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Intyg från disputerad handledar att denne åtar sig uppdraget som handledare under hela utbildningstiden, samt intyg från avdelningschefen att studenten kan beredas plats på den berörda avdelningen, skall finnas för att student skall kunna antas. Antagning till forskningsförberedande utbildning sker fortlöpande av prefekten för IKE under hela året.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett är i nära anslutning till det första examinationtillfället.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forskningsförberedande kurs, introduktion
Research Preparing Course
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FG034      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - MCA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G2X     MCA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-11-30