Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Analytisk miljökemi, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde
  Kurskod   HTVC01
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Förkunskap

Kemi, 40 p, varav skall ingå kurser i oorganisk kemi och analytisk miljökemi.
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Analytisk miljökemi
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HTVC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C