Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärande, tänkande och språk, 15hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Psykologprogrammet
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G26
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg, samt kritiskt granska sökresultat rörande människans kognitiva utveckling,
- muntligt och skriftligt kunna redogöra för, integrera och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teoretiska perspektiv och empiriska fynd rörande människans kognitiva utveckling,
- redogöra för, integrera och kritiskt reflektera kring hur olika faktorer såsom ålder, genus, etnicitet, funktionshinder, socio-ekonomiska förhållanden, kultur och historisk tid inverkar på människans kognitiva utveckling,
- redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring konsekvenser som människans kognitiva utvecklingen får för tex vardagsliv, utbildning och arbetsliv,
- redogöra för och kritiskt reflektera kring hur ovan nämnda kunskaper om människans kognitiva utveckling kan tillämpas av en yrkesverksam psykolog.

Inom ramen för denna kurs avsätts tid motsvarande 3 hp för samtalsmetod (se kursplan Samtalsmetod).
Kursinnehåll
I kursen behandlas fördjupade kunskaper om människans kognitiva utveckling från födsel till död. Den studerande ska skapa sig en god kännedom om bla människans språkliga, intellektuella och kognitiva förmåga samt lära sig analysera vilka konsekvenser det får för tex vardagsliv, utbildning och arbetsliv.
Undervisning/Arbetsformer
Delar utav kursinnehållet kommer att behandlas vid föreläsningar. Det kan också förekomma seminarier och övnings-/inlämningsuppgifter. En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i basgruppsarbetet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Ma B, Sh A, ett års arbetslivserfarenhet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärande, tänkande och språk
Learning, Thinking and Language
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 436/07-41   Kurskod: 735G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.