Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Programmering 1, 7,5hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys samt i Programmet i Statistik och dataanalys
Huvudområde Datalogi
Ämnesområde
  Kurskod   732G11
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- konstruera mindre program baserat på imperativa kontrollstrukturer.
- lösa avgränsade problem med hjälp av ett imperativt program.
Kursinnehåll
Introduktion till datorer i allmänhet och grundläggande programmering. Kursen fokuserar på s k imperativa högnivåspråk och använder Java som ett exempel. Begrepp som tillståndsvariabel, artimetik, villkor, loop, array och grundläggande I/O, problemlösning behandlas. Kursen ger dessutom grundläggande praktiskt erfarenhet av programmering i Java och vanliga verktyg som används för detta.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, laborationer och egna övningar. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier.

Examination
Laborationsuppgift samt individuella övningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

sam MaC och ShA.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Programmering 1
Programming 1
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 954/03-41 och 981/06-41   Kurskod: 732G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Datalogi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X         TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-08-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.